มคอ. ๐๒

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 ระดับปริญญาตรี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

 

.  ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย)       หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

                                      สำหรับชาวต่างประเทศ

              (ภาษาอังกฤษ)   Bachelor of Arts Program in Communicative Thai Language for

                                 Foreigners

 

๒.  ชื่อปริญญา  (ภาษาไทย)       ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)(ภาษาอังกฤษ)     Bachelor of Arts (Communicative Thai Language for Foreigners)

     อักษรย่อปริญญา  (ภาษาไทย) ศศ.บ. (ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ)

                     (ภาษาอังกฤษ)     B.A. (Communicative Thai Language for Foreigners)

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา

                   R เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๒

                    R เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

                   £ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.............

 

.  สถานสภาพของหลักสูตร

                   £ หลักสูตรใหม่       กำหนดเปิดสอน เดือน.............................. .....................

R หลักสูตรปรับปรุง      กำหนดเปิดสอน ปีการศึกษา ๒๕๕๗

R ปรับปรุงจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ

R เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐

                   £ ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา ....................

 

.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

R คณะกรรมการประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม

ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.. ๒๕๕๖

R สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๕๖              

วันที่ ๗ เดือน มิถุนายน พ.. ๒๕๕๖

R สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๕๖

วันที่ ๑๔ เดือน กรกฎาคม พ.. ๒๕๕๖

 

 

 

 

.   แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

                   R เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

                   R เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

 

.  สถานที่จัดการเรียนการสอน

                   R เฉพาะในสถาบัน

                   £ วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................

                   £ นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................

 

.  รูปแบบของหลักสูตร

              . รูปแบบ

                      £ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)                  R หลักสูตรปริญญาตรี ปี

                      £ หลักสูตรปริญญาตรี ปี                       £ หลักสูตรปริญญาตรี ปี

                      £ อื่นๆ (ระบุ...........................................................)

              . ภาษาที่ใช้

                    R หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

                     £ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา...................................)

                     £ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา.............................)

               . การรับผู้เข้าศึกษา

                    £ รับเฉพาะนักศึกษาไทย

                    R รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ

 £ รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

              . ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

                    R เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ

                    £ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น

                       ชื่อสถาบัน......................................................................................

                       รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน..................................................                                  ......................................................................................................................

                    £ เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น

                             ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................

                             รูปแบบของการร่วม

                               £ ร่วมมือกัน โดยสถาบัน ฯ เป็นผู้ให้ปริญญา

                               £ ร่วมมือกัน โดยสถาบัน ฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา

  £ ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า ๒ สถาบัน)

              . การให้ปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษา

                    R ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

                    £ ให้ปริญญามากกว่า สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา)

                    £ อื่นๆ (ระบุ..................................................)

 

 

 

 

.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     เลขานุการ นักประชาสัมพันธ์ มัคคุเทศก์ นักเขียน นักแปล เจ้าหน้าที่ประจำสถานทูต นักวิชาการศึกษา ฯลฯ

 

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

 

๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

R สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ

R สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา

R สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ

R สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

£ สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................

R เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

) มีความรอบรู้ทางภาษาไทย สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี

๒) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๓) มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาไทย เพื่อการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

๔) มีโลกทัศน์กว้างไกลและเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

£ อื่น (ระบุ......................................................................)

 

๒. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร

          R มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

          R มีกลยุทธ์ในการดำเนินการ

          R มีการกำหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ

 

หมวดที่   ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร

 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา

     . ระบบ

 R ระบบทวิภาค    ภาคการศึกษาละ.................๑๕.............สัปดาห์

 £ ระบบไตรภาค   ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์

 £ ระบบจตุรภาค  ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์

 £ ระบบอื่นๆ (ระบุรายละเอียด..................................................)

     . การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน

           R มีภาคฤดูร้อน จำนวน .....๑..... ภาค ภาคละ ......๘..... สัปดาห์

           £ ไม่มีภาคฤดูร้อน

     . การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใช่ระบบทวิภาค-ระบุรายละเอียด)

-ไม่มี-

 

 

.  การดำเนินการหลักสูตร

     . วัน เวลาดำเนินการ

           R วัน เวลาราชการปกติ

 £ นอกวัน เวลาราชการ (ระบุ.................................................)

     . การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา

R เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา

£ เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา

£ ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา

     ๒.๓ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

๑) เป็นนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สำเร็จการศึกษาในระดับที่เทียบเท่ากับมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย และได้รับเอกสารรับรองการจบหลักสูตรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการศึกษาของประเทศนั้น

๒) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย โดยผ่านการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาไทยที่สาขาวิชาจัดสอบ หรือผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

๓) เป็นผู้มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๕ (ภาคผนวก ก) หรือตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๔) เป็นผู้มีคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ซึ่งจะประกาศให้ทราบในแต่ละปีการศึกษา

๒.๔ จำนวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร    ๔๐   คน

๒.๕ รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

 R แบบชั้นเรียน

 £ แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก

 £ แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก

 £ แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)

 £ แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต

 £ อื่นๆ (ระบุ…………………….………………..)

 

.๖ ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)

 R มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต

 £ มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน

 

.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

     . จำนวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา

 R  จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า                             ๑๒๕   หน่วยกิต

                 R  แบบศึกษาเต็มเวลา                   ให้ศึกษาได้ไม่เกิน                     ปีการศึกษา

                                                              สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน            ภาคการศึกษา

 

                 £  แบบศึกษาบางเวลา                   ให้ศึกษาได้ไม่เกิน..................................ปีการศึกษา

                                                              สำเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน.....................ภาคการศึกษา

 

 

 

     ๓.๒ โครงสร้างหลักสูตร

           จำนวนหน่วยกิต                   รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า           ๑๒๕       หน่วยกิต

                   ๑. หมวดศึกษาทั่วไป                           ไม่น้อยกว่า             ๓๐       หน่วยกิต

                        ๑.๑ กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                          ๑๒ – ๑๕       หน่วยกิต

                        ๑.๒ กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                       ๓ – ๙       หน่วยกิต

                        ๑.๓ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                        ๓ – ๙       หน่วยกิต

                        ๑.๔ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี         ๖ – ๙       หน่วยกิต

๒. หมวดวิชาเฉพาะ                           ไม่น้อยกว่า             ๘๙       หน่วยกิต

๒.๑ กลุ่มวิชาเนื้อหา                         ไม่น้อยกว่า              ๘๒       หน่วยกิต

          ๑) วิชาเอกบังคับ                      ไม่น้อยกว่า              ๖๑       หน่วยกิต

          ๒) วิชาเอกเลือก                      ไม่น้อยกว่า              ๒๑       หน่วยกิต

๒.๒ กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ                                         หน่วยกิต

๓. หมวดวิชาเลือกเสรี                         ไม่น้อยกว่า                      หน่วยกิต

 

๓.๓  จำนวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ประจำวิชา

 

ชื่อ–สกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ

เลขประจำตัวประชาชน

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

สถาบันที่สำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัย

ปี

๑. นายปฏิญญา บุญมาเลิศ*

อาจารย์

๔-๑๐๐๙-๐๐๐๐๑-๙๙-๔

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

๒๕๕๕

๒๕๕๐

๒. นางสาวสุพรรษา ภักตรนิกร*

อาจารย์

๓-๕๓๙๙-๐๐๐๖๖-๗๕-๘

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๕

๒๕๔๙

๓. นายชัยเนตร ชนกคุณ

    อาจารย์

    ๓-๕๐๐๔-๐๐๑๙๔-๙๙-๖

ศศ.ม. (ภาษาไทย)

ศษ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๕๕๕

๒๕๔๖

๔. นางสาวนิตยา มูลปินใจ

    อาจารย์

๓-๕๐๐๒-๐๐๖๘๘-๗๔-๐

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ค.บ. (จิตวิทยาและการแนะแนว – ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่

๒๕๔๙

๒๕๔๑

๕. นางสุประวีณ์ แสงอรุณเฉลิมสุข          
    อาจารย์

๕-๕๒๐๑-๙๐๐๑-๑๙๖๑-๘

ศษ.ม. (การสอนภาษาไทย)

ศศ.บ. (ภาษาไทย)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยบูรพา

๒๕๕๑

๒๕๓๖

*หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

 

๔. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

    R มี ฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา

    £ ไม่มี

 

 

 

 

. การทำโครงงานหรือการวิจัย

    R มี ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

    £ ไม่มี

 

หมวดที่ ๔ มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

นักศึกษามีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร (ฟัง พูด อ่าน เขียน และไทยศึกษา) เป็นไปตามเกณฑ์ของสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ

สาขาวิชาจัดโครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรม ไทยสำหรับชาวต่างประเทศ” ซึ่งมีการดำเนินโครงการทุกปี

 

.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

     R มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ ๕ ด้าน

     £ มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) …………………………………………………………………..

          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

๓.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา

     R มี

     £ ไม่มี

 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา

 

๑.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน

     R เกณฑ์การวัดผล เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๕๕

£ เกณฑ์ขั้นต่ำรายวิชา (ถ้ามี ระบุ............................................................................)

     £ เกณฑ์อื่น (ถ้ามี - ระบุ.......................................................................................)

 

๒.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

R มีการดำเนินการ ดังนี้

          ๑. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา

(๑)  การทวนสอบในระดับรายวิชา

                ๑) ให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา

                    ๒) อาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๓) และรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.๔) รวมทั้งการกำกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

(๒) การทวนสอบในระดับหลักสูตร

มีคณะกรรมการบริการงานวิชาการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ. ๔) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. ๕ และ มคอ.๖) และกิจกรรมส่งเสริมคุณคุณลักษณะและบัณฑิตตลอดหลักสูตร และการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา รวมทั้งกำกับการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร การรายงานผลการดำเนินหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ. ๗)

๒. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา โดยอาศัยผลการวิจัยเชิงสำรวจ ติดตามความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนำผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการสอน และหลักสูตร รวมถึงการประเมินคุณภาพของหลักสูตร

     £ ไม่มี

 

.  เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

     . การสำเร็จการศึกษา

          R เรียนครบหน่วยกิตตามโครงสร้างรายวิชาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร

          R ต้องสอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตรและได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า ๒.๐๐

R เกณฑ์อื่น 

-          นักศึกษาชาวต่างประเทศต้องสอบผ่านการทดสอบมาตรฐานความรู้ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ

     . อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่

 

£ มี       เงื่อนไข (ระบุ............................................................................................)

R ไม่มี

 

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์

 

๑.  การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่             

þ มี

          ๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบาย บทบาทหน้าที่ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

          ๒) มีการอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน และการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้

          ๓) มีการจัดให้มีอาจารย์พี่เลี้ยงคอยให้คำแนะนำช่วยเหลือ ด้านการเรียนการสอนและงานที่ได้รับมอบหมาย

          ๔) มีการส่งเสริมอาจารย์ให้เพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่อส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านการทำวิจัยสายตรงในสาขาวิชาภาษาไทยเป็นอันดับแรก ฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและหรือต่างประเทศ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์

          ๕) มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษาให้แก่อาจารย์ พร้อมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างประเทศ หรือถ่ายทอดการจัดการความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับชาวต่างประเทศแก่อาจารย์ใหม่

£ ไม่มี

 

 

 

.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์

     R มีการพัฒนาด้านวิชาการ

     R มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ

     R มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน

     R มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

 

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร

 

          หลักสูตรได้กำหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้

 

๑.  การบริหารหลักสูตร

R วางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยกระทำทุกปีอย่างต่อเนื่อง

R ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการเรียนการสอน

R มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร โดยบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา

R ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อยทุก ๕ ปีการศึกษา ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.

         

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  

R คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและงบรายได้เพื่อจัดซื้อตำรา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุ และครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา

 

.  การบริหารคณาจารย์  

R มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม่

R มีการวางแผนและดำเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร

R มีหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ

 

๔.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

     R มีการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

R มีการวางแผนและดำเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน

 

.  การสนับสนุนและการให้คำแนะนำนักศึกษา

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทำหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าพบได้ นอกจากนี้
ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำในการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

 

.  การสำรวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของ    ผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร

R  มีการสำรวจ หรือนำข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มาใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

R  มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร

 

.  การกำหนดตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจำนวน ...๑๓... ตัวบ่งชี้

ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กำหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน)

£ ๗.๑ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ    ตัวบ่งชี้

R ๗.๒ สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน ๑๒ ตัวบ่งชี้

R ๗.๓ มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ ๑ และ/หรือ ข้อ ๒ อีก ๑ ตัวบ่งชี้

 

หมวดที่ ๘ การประเมินและการปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร

.๑ มีการประเมินกลยุทธ์การสอน

          ช่วงก่อนการสอนมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยอาจารย์ผู้สอน ส่วนช่วงหลังการสอนมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดยอาจารย์ผู้สอนและการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา ด้านกระบวนการนำผล
การประเมินไปปรับปรุง สามารถทำโดยรวบรวมปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์การสอนในภาคการศึกษาต่อไป

.๒ มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน

     ๑) ประเมินโดยใช้แบบสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษา

     ๒) ประเมินภาพรวมของหลักสูตร โดยแบบสำรวจความคิดเห็นของบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในแต่ละปีการศึกษา

     ๓) วิเคราะห์ผลการเรียน (เกรด) ของนักศึกษา

 

.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม

R ประเมินความเหมาะสมของรายวิชาในหลักสูตรทุก ๔ ปี โดยนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นคณะกรรมการประจำคณะ

R ประเมินภาพรวมของหลักสูตรทุกปี โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตทุก ๔ ปี

R ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีการศึกษา

 

.  มีการประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปี ตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗
 โดยคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายในที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

 

 

 

 

 

.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร

R นำข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินการรายวิชาเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

R อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดำเนินการประจำปีเสนอคณบดี

R ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดำเนินการหลักสูตร และวางแผนปรับปรุงการดำเนินงานในปีต่อไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   รับรองความถูกต้องของข้อมูล

                                               

 

                                                   (ลงชื่อ)

                                                               (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เล็ก  แสงมีอานุภาพ)

                                                                อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

                                                   วันที่...........เดือน...................................