ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร


. ปรัชญา

เน้นผลิตบัณฑิตชาวต่างประเทศให้มีความรู้และทักษะทางด้านภาษาไทยในมิติของการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร รวมทั้งการบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาไทย เพื่อการประกอบวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและประพฤติตนโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม       

๒. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิต ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

๑) มีความรอบรู้ทางภาษาไทย สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้ดี

๒) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

๓) มีความสามารถบูรณาการองค์ความรู้ทางภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ในการประกอบวิชาชีพให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม

๔) มีโลกทัศน์กว้างไกลและเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรมไทย รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม